News
Loading...

Đừng Bao Giờ

1.♥ Đừng bao giờ…
…im lặng…
…k đọc…
…k trả lời…
…hoặc…
… …trả lời cộc lốc…
…những tin nhắn từ người mà bạn thương yêu…
♥ Vì có thể…một ngày…
…bạn k còn có những tin nhắn
yêu thương đó để mà đọc

2.Heo con hỏi heo mẹ
Heo con : Hạnh phúc là gì vậy hở mẹ ?
Heo mẹ : Hạnh phúc cũng như cái đuôi của
con vậy ?
Heo con : Nhưng con không nắm bắt được
nó !
Heo mẹ : Đừng cố quay lại để tìm kiếm hạnh
phúc .Mà hãy để hạnh phúc theo con suốt
cuộc đời !♥